Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

Γραπτη Δηλωση 0012/2009 για την προστασια των ζωων - ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ
σύμφωνα με το άρθρο 116 του Κανονισμούτων βουλευτών Alain Hutchinson, David Hammerstein και Neil Parish σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων συντροφιάς και των αδέσποτων ζώων

Λήξη προθεσμίας: 7.5.2009
0012/2009
Γραπτή δήλωση σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων συντροφιάς και των αδέσποτων ζώων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς (CETS αριθ. 125),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 116 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ενιαίο και συγκεκριμένο κείμενο σχετικά με την προστασία των ζώων συντροφιάς και των αδέσποτων ζώων με ισχύ για όλα τα κράτη μέλη,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς είναι ελλιπής και δεν έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις κακομεταχείρισης ζώων συντροφιάς και αδέσποτων ή εγκαταλελειμμένων ζώων,

1. καλεί την Ε.Ε. να εισάγει μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη επιβάλλουν αυστηρές ποινές σε όσους εγκαταλείπουν ή κακομεταχειρίζονται ζώα συντροφιάς ή αδέσποτα ζώα και να αναθέσει στα κράτη μέλη την καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο για την συλλογή, την στείρωση και τον εμβολιασμό·

2. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ζητήσουν από όλα τα κράτη μέλη να υπογράψουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς και να υιοθετήσουν τα νέα μέτρα

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιβάλλουν κυρώσεις στα κράτη μέλη τα οποία δεν συμμορφώνονται με την ως άνω σύμβαση και τα νέα μέτρα προς υιοθέτηση·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, στα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.
Please write a short email to all Greek MEP's urging them to sign the written declaration 0012 on EU protection laws on companion animals andstrays. It is extremely important decision if the Eu finally decides to have laws on pets. You can use the Greek draft above down or write your ownone. You can find all MEP's in the following link.
DO NOT send to Ms.Panagiotopoulou-Kassiotou as she has already sign it.
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=GR&language=EL
Παρακαλούμε πολύ όπως υπογράψετε την Γραπτή Δήλωση 0012/2009 που αφορά την προστασία των ζώων συντροφιάς αλλά και των αδέσποτων ζώων. Συμβάλλετε στην προστασία και ευζωία τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου